Polityka prywatności

Nasza strona internetowa: https://woomer.pl/

Zastrzeżenie

Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji nie będą uznawane, chyba że szkody te są możliwym do udowodnienia skutkiem zaniedbania lub przestępstwa ze strony autora. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, usuwania lub uzupełniania treści tej strony internetowej bez uprzedzenia, a także do czasowego lub trwałego usuwania treści.

Odsyłacze

Odpowiedzialność za bezpośrednie lub pośrednie odsyłacze do niezastrzeżonych stron internetowych jest skuteczna tylko wtedy, gdy autorowi znane są nielegalne treści tych stron oraz gdy uniemożliwienie korzystania z tych linków jest uzasadnione i technicznie możliwe. Autor oświadcza, że w momencie umieszczania linków na stronach, do których one odsyłają, nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny lub przyszły kształt, zawartość lub własność zlinkowanych stron i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zlinkowanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. To wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszystkich linków na własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach i listach mailingowych udostępnionych przez autora. W przypadku niezgodnych z prawem, nieprawidłowych lub niekompletnych zgłoszeń oraz, w stosownych przypadkach, w przypadku szkód wynikających z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, na której dokonano takich zgłoszeń. Oferent zlinkowanych stron nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

We wszystkich publikacjach autor wykorzystuje w miarę możliwości grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, do których posiada prawa autorskie lub na których wykorzystanie nie jest wymagana licencja. Wszystkie znaki towarowe i nazwy marek użyte na tej stronie podlegają prawu o znakach towarowych i są własnością ich zarejestrowanych właścicieli. Ich wzmianka nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich. Prawa autorskie do materiałów opublikowanych wyłącznie przez autora niniejszej strony internetowej pozostają przy autorze strony. Powielanie lub wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone wyłącznie za wyraźną i jednoznaczną zgodą autora.

Skutki prawne tego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, która zawiera link do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne postanowienia tego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego, nie narusza to pozostałych części tego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej, ich treści lub ważności.

Share to friends
woomer